Prva civilizacija

Prvi tragovi ljudskih naseobina na području Kosinjske doline pojavljuju se u vremenu ašelenske kulture, čija su paleolitska nalazišta kod Donjeg Pazarišta stara oko 120.000 godina. Riječ je o razdoblju paleolitika (staro kameno doba) čije su epohe dobile nazive po lokalitetima na kojima je otkriven određeni kulturni sadržaj, pa je tako ašelenska kultura dobila naziv po gradiću Chellesu u sjevernoj Francuskoj.

Kosinjska dolina

Kosinjska dolina

Rimsko carstvo

Tijekom 8. i 9. stoljeća prije nove ere na području Like i Gorskog Kotara pojavljuje se ilirsko pleme Japodi, o kojima postoje brojni arehološki nalazi. U rimsko doba, 4. stoljeće nove ere, postojala je cesta koja je od Arupija vodila uz rub Gackog polja do današnjeg Lešća. Odonuda se ona uspinjala prema klancu kod Janjča. Tu se nalazio lokalni odvojak u smjeru zapada, prema Kosinju. Ovdje su u potpunoj osami živjeli potomci japodskog plemena Parentina, na koje upozorava tzv. Pisani kamen u Lomskoj dulibi na sjevernom Velebitu kod vrela Begovača. Na tome kamenu zapis je uklesan povodom sklopljena mira između japodskih plemena Parentina i Ortoplina. Tom prilikom, Ortoplinima je bio zajamčen slobodan pristup do vrela Begovače u dužini 500 i širini jednog koraka. Ovaj zanimljiv natpis na živoj stijeni u posvemašnjoj planinskoj pustoši, možemo shvatiti samo tako da su u rimsko doba na tom dijelu Velebita pasla stada dvaju japodskih plemena i da je među njima došlo do spora oko prava napajanja blaga na vrelu Begovače. Rimska vlast je očito posredovala u tom sporu i nakon što je za obje strane postignut zadovoljavajući dogovor, uklesan je na spomenutoj stijeni zapis kao opomena svima koji bi taj dogovor htjeli zanijekati. Rimski kameni natpis potvrđuje da su čelnici rimskih općina poznavali latinski jezik te postojeće uredbe i zakone rimske vlasti.

Pisani kamen

Lokacija pisanog kamena

Veliki pisani kamen pronađen je 1901. godine. Na njemu je uklesan tekst na latinskom jeziku: “EX CONVENTIONE FINIS INTER ORTHOPLINOS ET PARENTINOS ADITUS AD AQUAM VIVAM ORTHOPLINIS D PASSUS LATUS”. Prijevod: “Po dogovoru granica između Ortoplinaca i Parentinaca. Pristup do žive vode Ortoplincima otvoren u širini od 500 koraka.”

Pisani kamen

Pisani kamen

Izvori podataka: